Ein gwasanaethau

Rydym yn rhoi pobl yn gyntaf – ac yn datblygu atebion arloesol, pwerus i wneud i bethau ddigwydd iddyn nhw. Dyma ychydig yn unig o’r hyn a wnawn:

Datblygu Apiau

Mae'r ffordd yr ydych yn gwneud pethau yn unigryw – a dyna pam y byddwn yn gwrando ar eich anghenion ac yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau fod pob ap wedi ei ddatblygu'n arbennig.

Byddwn yn defnyddio ein profiad helaeth o'r byd go iawn i ddewis y dechnoleg orau sydd fwyaf priodol i wneud y gwaith, a bydd y prosiect yn cael ei reoli a'i brofi i'r safon uchaf yn ystod pob cam.

I gyrraedd yno, rydym yn defnyddio Scrum, sef fframwaith datblygu sy'n caniatáu inni wneud cynnydd mewn camau bach, ac mae hynny'n galluogi pawb i weld sut y mae pethau'n mynd.

P'un ag ydych yn fusnes bach neu'n fenter fawr, rydym ni'n ymfalchïo mewn cyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb. Rydym hefyd yn ymfalchïo yn ein dull o ymdrin â diogelwch: nid ydym byth yn anghofio pwysigrwydd eich data.

Dylunio Gwefannau

Mae cyfathrebu'n broses ddwy ffordd. Nid yr hyn yr ydych yn ei ddweud yn unig sy'n bwysig, ond hefyd yr hyn yr ydych yn dymuno ei ddweud – mae hyn hefyd yn ymdrin â'r hyn y mae pobl angen ei wybod.

Rydym yn arbenigwyr mewn datblygu rhaglenni gwe a dylunio gwefannau, ac rydym yn rhoi profiad defnyddwyr wrth wraidd popeth a wnawn. Mae'r dechnoleg a ddefnyddiwn yn fodd o gyflawni hynny. Un nod sydd gan y strwythurau a adeiladwn, y tudalennau a gynlluniwn a'r iaith a defnyddiwn. A phrofiad y defnyddiwr yw hwnna.

Profiad Y Defnyddiwr

P'un ag ydym yn dylunio gwefan bwrpasol neu raglen we gymhleth, neu'n adeiladu o amgylch system reoli cynnwys adnabyddus megis Umbraco neu SharePoint, mae ein dull gweithredu'n ymwneud â diwallu dau angen: dweud wrth bobl yr hyn yr hoffech iddynt ei wybod, ond gwneud hynny mewn ffordd sy'n gweddu orau iddyn nhw a'u llesiant.

Mae'n ymwneud â chreu profiad gwych i ddefnyddwyr. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cymryd amser i ddeall eich ymwelwyr, i symleiddio'r prosesau busnes y maent yn eu defnyddio yn eich ap gwe, a dilyn y llwybrau y maent yn debygol o fod eisiau eu cymryd drwy eich gwefan. Byddwn yn eich helpu i gynllunio'r llwybr y bydd arnynt angen ei gymryd – a'r stori y maent yn dymuno ei chlywed.

Strategaeth Ddigidol

Mae gennym brofiad o weithio gyda sefydliadau mawr a bach, cyhoeddus a phreifat. Pa un bynnag yr ydych chi a beth bynnag y bo eich amcanion, byddwn yn dyfeisio strategaeth ddigidol sy'n synhwyrol ac yn ddeallus.

Mae ein gwasanaethau ymgynghori'n cynnwys strategaeth gwmwl, safonau'r llywodraeth, diogelwch gwybodaeth, sicrwydd o ansawdd technegol a deallusrwydd busnes.

Rhaglen Fenter

Mae gan y rhan fwyaf o sefydliadau gyfanswm enfawr o ddata nad yw wedi ei strwythuro, megis dogfennau, taenlenni, sleidiau a lluniau. Mae'n bwysig eu bod yn cael eu rheoli'n dda, eu cadw'n ddiogel, ac y gall y bobl gywir gael gafael arnynt yn hawdd.

Bydd system raglen fenter yn rheoli cylch oes data nad yw wedi ei strwythuro o'i greadigaeth, drwy'r broses o gydweithio, storio, cyhoeddi ac archifo nes y bydd rhywun yn cael gwared ohono yn y pen draw. Rydym yn defnyddio gwahanol systemau Meddalwedd Rheoli Cynnwys Busnesau, gan gynnwys SharePoint ac Umbraco.

Gall data nad yw wedi ei strwythuro fod yn broblem – ond yn y dwylo'r cywir, gellir ei weddnewid yn ased busnes defnyddiol.

Gweddnewidiad Digidol

Gall gwasanaethau cwmwl ddod â manteision busnes, ariannol a TG rhagorol. Rydym wedi bod yn gweithio yn y cwmwl ers blynyddoedd, yn creu datrysiadau cyhoeddus, preifat a hybrid gan ddefnyddio rhaglenni darparu ar y cwmwl blaenllaw megis Microsoft Azure, Office365 a Gwasanaethau Gwe Amazon. Mae ein cynnig yn cynnwys Gwasanaethau Cwmwl Azure, Umbraco, teclynnau gwe a SharePoint.

Hefyd, rydym yn gyflenwr gwasanaeth masnachol sy'n darparu ar gyfer y Goron gyda fframweithiau G-Cloud a Digital Outcomes and Specialists.

Mae hyn i gyd yn golygu y gallwn eich helpu i wneud y mwyaf o heddiw – ac achub y blaen ar yfory.

Darparu Gwasanaethau Digidol

Dylai pob prosiect gael ei lywio gan yr achos busnes. Dyma yw ein prif ffocws – oherwydd sut arall y bydd unrhyw ateb yn eich helpu i gyflawni eich targedau strategol?

Rydym ni hefyd yn hyblyg. Mae ein timau datblygu Agile wedi eu hardystio ar gyfer defnydd MRSC a fframwaith Scrum i ddatblygu a chyflwyno systemau gwerthfawr sydd wedi eu haddasu ar gyfer eich anghenion. Mae gennym reolwyr prosiect hefyd sy'n ymarferwyr ag achrediadau PRINCE2. Yn gryno, rydym yn ymfalchïo mewn rheoli prosiectau'n dda. Rydym yn drwyadl, rydym yn cymryd gofal, rydym yn lleihau risg, ac rydym yn defnyddio ein profiad i gyflwyno pethau yn brydlon ac o fewn y gyllideb. Rydyn ni'n bobl greadigol – ond rydym hefyd yn ymarferol.

Integreiddio'r System

Weithiau mae gan ein cleientiaid systemau ar waith yn barod i fynd i'r afael â rhai o'u tasgau busnes hanfodol, ac weithiau maent wedi dod o hyd i systemau oddi ar y silff sy'n gwneud rhan o'r hyn y mae ei angen arnynt.

Un o'n prif gryfderau yw ein gallu i weithio gyda systemau presennol gan ddatblygu elfennau newydd ochr yn ochr â nhw yn rhan o bensaernïaeth sengl a chynhwysfawr.

Mae ein datrysiadau personol wedi eu hintegredig i systemau allweddol megis CRM, Office 365, SharePoint, Umbraco, rheoli asedau a Microsoft Azure. Mewn llawer o achosion, rydym wedi adeiladu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau personol neu wasanaethau ar y we i alluogi cyfathrebu drwy JSON, XML a SOAP.

Rydym hefyd yn hynod fedrus wrth integreiddio offer trydydd parti o fewn systemau pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys golygyddion testun cyfoethog, trin dogfennau (PDF a Word), gwirio sillafu ar y we, darllenwyr sgrin, technoleg adnabod llais a gwasanaethau cyfieithu.

Datblygu Apiau

Mae'r ffordd yr ydych yn gwneud pethau yn unigryw – a dyna pam y byddwn yn gwrando ar eich anghenion ac yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau fod pob ap wedi ei ddatblygu'n arbennig.

Byddwn yn defnyddio ein profiad helaeth o'r byd go iawn i ddewis y dechnoleg orau sydd fwyaf priodol i wneud y gwaith, a bydd y prosiect yn cael ei reoli a'i brofi i'r safon uchaf yn ystod pob cam.

I gyrraedd yno, rydym yn defnyddio Scrum, sef fframwaith datblygu sy'n caniatáu inni wneud cynnydd mewn camau bach, ac mae hynny'n galluogi pawb i weld sut y mae pethau'n mynd.

P'un ag ydych yn fusnes bach neu'n fenter fawr, rydym ni'n ymfalchïo mewn cyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb. Rydym hefyd yn ymfalchïo yn ein dull o ymdrin â diogelwch: nid ydym byth yn anghofio pwysigrwydd eich data.

Dylunio Gwefannau

Mae cyfathrebu'n broses ddwy ffordd. Nid yr hyn yr ydych yn ei ddweud yn unig sy'n bwysig, ond hefyd yr hyn yr ydych yn dymuno ei ddweud – mae hyn hefyd yn ymdrin â'r hyn y mae pobl angen ei wybod.

Rydym yn arbenigwyr mewn datblygu rhaglenni gwe a dylunio gwefannau, ac rydym yn rhoi profiad defnyddwyr wrth wraidd popeth a wnawn. Mae'r dechnoleg a ddefnyddiwn yn fodd o gyflawni hynny. Un nod sydd gan y strwythurau a adeiladwn, y tudalennau a gynlluniwn a'r iaith a defnyddiwn. A phrofiad y defnyddiwr yw hwnna.

Profiad Y Defnyddiwr

P'un ag ydym yn dylunio gwefan bwrpasol neu raglen we gymhleth, neu'n adeiladu o amgylch system reoli cynnwys adnabyddus megis Umbraco neu SharePoint, mae ein dull gweithredu'n ymwneud â diwallu dau angen: dweud wrth bobl yr hyn yr hoffech iddynt ei wybod, ond gwneud hynny mewn ffordd sy'n gweddu orau iddyn nhw a'u llesiant.

Mae'n ymwneud â chreu profiad gwych i ddefnyddwyr. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cymryd amser i ddeall eich ymwelwyr, i symleiddio'r prosesau busnes y maent yn eu defnyddio yn eich ap gwe, a dilyn y llwybrau y maent yn debygol o fod eisiau eu cymryd drwy eich gwefan. Byddwn yn eich helpu i gynllunio'r llwybr y bydd arnynt angen ei gymryd – a'r stori y maent yn dymuno ei chlywed.

Strategaeth Ddigidol

Mae gennym brofiad o weithio gyda sefydliadau mawr a bach, cyhoeddus a phreifat. Pa un bynnag yr ydych chi a beth bynnag y bo eich amcanion, byddwn yn dyfeisio strategaeth ddigidol sy'n synhwyrol ac yn ddeallus.

Mae ein gwasanaethau ymgynghori'n cynnwys strategaeth gwmwl, safonau'r llywodraeth, diogelwch gwybodaeth, sicrwydd o ansawdd technegol a deallusrwydd busnes.

Rhaglen Fenter

Mae gan y rhan fwyaf o sefydliadau gyfanswm enfawr o ddata nad yw wedi ei strwythuro, megis dogfennau, taenlenni, sleidiau a lluniau. Mae'n bwysig eu bod yn cael eu rheoli'n dda, eu cadw'n ddiogel, ac y gall y bobl gywir gael gafael arnynt yn hawdd.

Bydd system raglen fenter yn rheoli cylch oes data nad yw wedi ei strwythuro o'i greadigaeth, drwy'r broses o gydweithio, storio, cyhoeddi ac archifo nes y bydd rhywun yn cael gwared ohono yn y pen draw. Rydym yn defnyddio gwahanol systemau Meddalwedd Rheoli Cynnwys Busnesau, gan gynnwys SharePoint ac Umbraco.

Gall data nad yw wedi ei strwythuro fod yn broblem – ond yn y dwylo'r cywir, gellir ei weddnewid yn ased busnes defnyddiol.

Gweddnewidiad Digidol

Gall gwasanaethau cwmwl ddod â manteision busnes, ariannol a TG rhagorol. Rydym wedi bod yn gweithio yn y cwmwl ers blynyddoedd, yn creu datrysiadau cyhoeddus, preifat a hybrid gan ddefnyddio rhaglenni darparu ar y cwmwl blaenllaw megis Microsoft Azure, Office365 a Gwasanaethau Gwe Amazon. Mae ein cynnig yn cynnwys Gwasanaethau Cwmwl Azure, Umbraco, teclynnau gwe a SharePoint.

Hefyd, rydym yn gyflenwr gwasanaeth masnachol sy'n darparu ar gyfer y Goron gyda fframweithiau G-Cloud a Digital Outcomes and Specialists.

Mae hyn i gyd yn golygu y gallwn eich helpu i wneud y mwyaf o heddiw – ac achub y blaen ar yfory.

Darparu Gwasanaethau Digidol

Dylai pob prosiect gael ei lywio gan yr achos busnes. Dyma yw ein prif ffocws – oherwydd sut arall y bydd unrhyw ateb yn eich helpu i gyflawni eich targedau strategol?

Rydym ni hefyd yn hyblyg. Mae ein timau datblygu Agile wedi eu hardystio ar gyfer defnydd MRSC a fframwaith Scrum i ddatblygu a chyflwyno systemau gwerthfawr sydd wedi eu haddasu ar gyfer eich anghenion. Mae gennym reolwyr prosiect hefyd sy'n ymarferwyr ag achrediadau PRINCE2. Yn gryno, rydym yn ymfalchïo mewn rheoli prosiectau'n dda. Rydym yn drwyadl, rydym yn cymryd gofal, rydym yn lleihau risg, ac rydym yn defnyddio ein profiad i gyflwyno pethau yn brydlon ac o fewn y gyllideb. Rydyn ni'n bobl greadigol – ond rydym hefyd yn ymarferol.

Integreiddio'r System

Weithiau mae gan ein cleientiaid systemau ar waith yn barod i fynd i'r afael â rhai o'u tasgau busnes hanfodol, ac weithiau maent wedi dod o hyd i systemau oddi ar y silff sy'n gwneud rhan o'r hyn y mae ei angen arnynt.

Un o'n prif gryfderau yw ein gallu i weithio gyda systemau presennol gan ddatblygu elfennau newydd ochr yn ochr â nhw yn rhan o bensaernïaeth sengl a chynhwysfawr.

Mae ein datrysiadau personol wedi eu hintegredig i systemau allweddol megis CRM, Office 365, SharePoint, Umbraco, rheoli asedau a Microsoft Azure. Mewn llawer o achosion, rydym wedi adeiladu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau personol neu wasanaethau ar y we i alluogi cyfathrebu drwy JSON, XML a SOAP.

Rydym hefyd yn hynod fedrus wrth integreiddio offer trydydd parti o fewn systemau pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys golygyddion testun cyfoethog, trin dogfennau (PDF a Word), gwirio sillafu ar y we, darllenwyr sgrin, technoleg adnabod llais a gwasanaethau cyfieithu.